Anadolu Internet Gazetecileri Federasyonu

Federasyon Tüzüğü

FEDERASYON KARŞISINDA TARAF OLMAMAK

Madde 18 – Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri AİGF ile ilgili iş ve işlemlerde kendilerine maddi olanak sağlayacak işler yapamazlar.

DENETLEME KURULU

Madde 19 – Denetleme kurulu genel kurulca 3 yıl için seçilen 3 üyeden oluşur. Aynı seçimde ayrıca 3 yedek üye seçilir.

Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde sırasına bakılmaksızın yedek üyelerden birinin göreve çağrılması mecburidir.

Kurul seçimden sonraki ilk toplantıda kendi arasından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda en kıdemli üye başkanlık yapar.

DENETLEME KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 20 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu Denetim Kurulu;

  1. Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
  2. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
  3. Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu tüzüğünde tespit edilen esas ve usuller ve yürürlükteki yasalara göre belirlenmiş aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetleme Kurulu yürürlükteki mevzuata göre iç denetim yapar.

Denetleme Kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Madde 21 – Disiplin işlemleri, yönetim kurulunca yürütülür. Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu yönetim kurulu, yazılı şikâyet üzerine veya kendiliğinden yaptığı inceleme sonucunda, üyelik şartlarına, federasyon tüzüğüne, mesleğin saygınlığına ve onuruna zarar verdiği saptanan üye cemiyete veya delegeye, onur kurulunun da önerisiyle eylemin ağırlığına göre, yazılı uyarı, kınama ve delegelikten/üyelikten ihraç cezalarından birini verir. Karar üye cemiyete tebliğ olunur. Bu kararlardan sadece, üyelikten çıkarma kararına karşı, genel kurula itiraz hakkı vardır. Bu durumda, genel kurul kararı belli oluncaya kadar anılan üye cemiyetin üyeliği askıda kalır.

FEDERASYON GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

Madde 22 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu, gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. Yürürlükte ve çıkacak olan yasa, yönetmelik ve genelgelerde vs. öngörülen hükümler uygulanır.

Yönetim Kurulu, Başkan’a bağlı profesyonel bir Genel Sekreter atayarak ücretli olarak görevlendirebilir.

İÇ DENETİM

Madde 23 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu’nda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kişi ve kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kişi veya kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 İDARİ VE MALİ İŞLER

DEFTER TUTMA ESASLARI

Madde 24 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt geliri 2020 yılı için 500 bin TL’yi aştığında, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir. Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu, bilanço esasına geçtikten sonra, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu ticari işletme kurarsa, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 25 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu aşağıda yazılı defterleri tutar.

A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

01) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

02) Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak giren derneklerin bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

03) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

04) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

05) İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

06) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

01) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

02) Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak giren derneklerin bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

03) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

04) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

05) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu tarafından tutulması zorunlu olan defterlerin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden veya noterden onaylı olması zorunludur.

KAYIT USULÜ- KAYIT ZAMANI

Madde 26 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

DEFTERLERİN TASDİKİ

Madde 27 – Defterler kullanılmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Federasyonun adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

GELİR VE GİDER BELGELERİ

Madde 28 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenler.

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu’na yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

SAKLAMA SÜRESİ

Madde 29 – Defterler hariç olmak üzere, Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

GELİRLER

Madde 30 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun gelirleri şunlardır;

01) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 50 (elli) TL giriş aidatı,

02) Her asıl üyeden delege başına alınacak yıllık 10 (on) TL üyelik aidatı,

03) Federasyonca yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden sağlanan ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen kârlar,

04) Üyelere verilen kredilerden alınacak hizmet bedeli veya faiz gelirleri,

05) Bankaya yatırılan paraların faizleri, fon vs. gelirleri,

06) Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen ve en az bir yıl emanet hesabında tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar,

07) Yardım ve bağışlar. Yardım toplama kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak  bağış ve yardımlar.

08) Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun mal varlığından elde edilen gelirler. Kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler,

09) Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun işletmelerinden ve katılımlarından elde edilen gelirler,

10) Reklam ve sponsor gelirleri,

11) Sosyal tesis ve etkinliklerden sağlanan gelirler,

12) Ürün satışından elde edilen gelirler.

13) Borçlanma.

14) Diğer gelirler.

FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ   

Madde 31 – Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

GİDER VE GELİRLERDE USUL

ALINDI BELGELERİNİN BİÇİMİ

Madde 32 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu, gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri’ni yönetim kurulu kararıyla bastırır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI

Madde 33 – Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

ALINDI BELGELERİNİN DEFTERE KAYDI

Madde 34 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defteri’ne kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır.  Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.

Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede ilgili İl Sivil Toplumla İlişkiler birimlerine bildirilir.

ALINDI BELGELERİNİN KULLANIMI

Madde 35 – Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defteri’nde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

YETKİ BELGESİ

Madde 36 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi üç nüsha olarak düzenlenerek, Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerine verilir.

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

Yetki belgelerinin süresi, Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurulunun, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne bildirilir.

GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ

Madde 37 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları en geç otuz gün federasyon saymanına teslim ederler veya federasyonun banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilâtı 2021 yılı için 1.000.- TL’yi (bin) geçenler, 30 (otuz) günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde federasyon saymanına teslim ederler federasyonun banka hesabına yatırırlar.

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu yönetim kurulunca belirlenir.

YARDIM ALMA

Madde 38 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.