Anadolu Internet Gazetecileri Federasyonu

Federasyon Tüzüğü

FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Federasyonun Adı: “Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu”dur. Kısa adı AİGF olan Federasyonun genel merkezi Gaziantep’tedir. Federasyon illere temsilci atayabilir.

FEDERASYONUN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN FEDERASYONCA SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Madde 2- Federasyon, internet altyapısında ve gelişmekte olan mecralarda gerçekleştirilen dijital ve elektronik medya yayınlarına ilişkin kurulmuş mesleki dernekleri, birlikleri, cemiyetleri, basın meslek kuruluşlarını kapsar.

Federasyon, bu alandaki yayıncı sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde toplayarak, internet haber yayıncılığını bir uzmanlık dalı haline getirmek, internet haber sitesi yazarlarına ve haber servisi çalışanlarına mesleki kimlik kazandırmak, konuyla ilgili yasaların yapılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu konularda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

Federasyon ayrıca, klasikleşmiş gazetecilik anlayışını internet ortamına taşınması için faaliyette bulunmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına, kişi ve kuruluşlara destek vermek amacını taşımaktadır.      

FEDERASYONUN AMACI

01. İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce ve iletişim özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.

02. Yayıncılıkta haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.

03. Yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların, sektördeki sivil toplum kuruluşlarının hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek.

Üye meslek kuruluşlarının üyelerinin kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.

04. Bilişim suçlarıyla mücadele etmek, komisyon oluşturmak, katılmak, bilirkişilik yapmak, kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı elektronik yayın yapılmasına engel olmak, cevap, düzeltme ve telif haklarına saygı gösterilmesini sağlamak.

05. İnternet haberciliğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.

06. İnternet haberciliği, yayıncılığı yapanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.

07. Üye derneklerin üyelerinin öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerinin öğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek, bu konuda kaynaklar bulmak.

08. Üye derneklerin maddi imkânlardan yoksun üyelerine, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına maddi ve manevi destek olmak, vakıf, sandık kurmak ve diğer kuruluşlara katkıda bulunmak, bu kuruluşlara katılmak.

09. Bilim, kültür, sanat, teknoloji ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerinin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.

10. Federasyonun amaçlarına uygun, mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, hazırlatmak, bunları kitaplaştırmak, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser, elektronik ve dijital mecra yaratmak, yayınlamak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.

11. Okul ve kütüphane açmak, derslikler, etüt salonları ve laboratuvarlar kurmak, eğitim kurumları ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak, öğrenci yurtları, konuk ve huzurevleri, tatil köyleri açmak, yardımlaşma sandıkları kurmak. Müzelere, kütüphanelere ve diğer kültür-sanat kuruluşlarına yardım etmek, bağışta bulunmak, desteklemek.

12. Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak.

13. Yurtiçi- yurtdışı diğer dernek, federasyon, konfederasyon ve kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak, temsil etmek ve bu federasyon, konfederasyon ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve katılmak.

14. Her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak, şirket kurmak, katılmak.

15. Çeşitli yasa, yönetmelik, genelge vb. federasyonlara tanınan haklardan yararlanmak.

16. Kamu yararına federasyon statüsü kazanmak, Türkiye adını almak için faaliyette bulunmak.

17. Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa’dan alınan güçle sahip çıkmak.